مدرسه خلاقیت ایران

دپارتمان خلاقیت ایران

سوالات خلاقیت و کارآفرینی
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢   کلمات کلیدی: کارآفرینی ،مدیریت خلاقیت ،تست خلاقیت ،آزمون خلاقیت

پرسشهای خلاقیت و کارآفرینی


 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

1. در مورد خلاقیت کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) خلاقیت فرایند است.                                       ب) خلاقیت در بعضی افراد و جود ندارد.

ج) خلاقیت در شرایط محیطی کم یا زیاد می شود.         د) خلاقیت فردی و گروهی است.

2. در مورد نوآوری کدام گزینه درست نیست؟

الف) نوآوری فرایند است.                                       ب) نوآوری کاربردی نمودن خلاقیت است.

ج) نوآوری یعنی حل عملی و کاربردی مسائل              د) نوآوری یعنی تبدیل خلاقت صرفاً به محصول است.

3. فرایند خلاقیت شامل:

الف) شناخت نیاز، ارائه ایده ها، عملی نمودن ایده برتر 

 ب) ارائه ایده ها، شناخت نیاز، عملی نمودن ایده برتر

ج) شناخت نیاز ارائه ایده ها

د) ارائه ایده ها، شناخت نیاز

4. ............... اشاره به "ارائه چیزی نو" و ................ اشاره به " کاربردی نمودن و تجاری سازی چیز نو" می کند.

الف) نوآوری، خلاقیت                                           ب) ابتکار، نوآوری

ج) خلاقیت، تحول                                                 د) خلاقیت، نوآوری

5.  کدام مورد از انواع خلاقیت و نوآوری نیست؟

الف) فرآیندی                 ب) محصولات و خدمات    ج) زمینه و موفقیت         د) عمر محصول یا خدمت

6. کدامیک از روشهای افزایش خلاقیت نیست؟

الف) مطالعه زیاد                                                 ب) فرصت یابی و بهره برداری از آن

ج) بسنده کردن به ایده های موجود                            د) بهره جویی از نظرات دیگران

7. تکنیک دوایر خلاقیت و دلفی به ترتیب ..............و............. هستند.

الف) فردی، گروهی       ب) گروهی، گروهی          ج) گروهی، فردی           د) فردی، فردی

8. برای بررسی رکورد در بازار از کدام روش نمی توان استفاده کرد؟

الف) بارش فکری          ب) دلفی                          ج) چرا به چرا             د) تجسم خلاق

9. کدامیک از ویژگی های تکنیک بارش فکری نیست؟

الف) نقد ممنوع             ب) قضاوت ممنوع            ج) تشویق ممنوع             د) ارزش گذاری ممنوع

10. وانمود نمایید شما شخص مشهوری هستید و سعی کنید مسائلتان را از دید آن شخص حل کنید. این از جزئیات چه نوع تکنیکی است؟

الف) چرا به چرا           ب) تجسم خلاق                ج) ناپلئون                      د) دلفی

11. کدام مورد از اصول خلاقیت و نوآوری است؟

الف) اصل مثبت اندیشی  ب) اصل تشخیص مسائل    ج) اصل هدفگذاری          د) همه موارد فوق

12. کدامیک از تکنیک های خلاقیت و نوآوری نیست؟

الف) تحرک مغزی                ب) چرا به چرا                ج) از- به                       د) دلفی

13. کدامیک از تکنیک های خلاقیت و نوآوری به صورت فردی است؟

الف) چرا به چرا           ب) ناپلئون                     ج) دلفی                         د) تحرک

14.  درکدامیک از تکنیک های خلاقیت و نوآوری اعضای گروه نمی دانند که نظر ارائه شده مربوط به کیست؟

الف) دلفی                   ب) تحرک مغزی             ج) چرا به چرا                 د) دلفی

15. بهره گیری از بانکداری اینترنتی و ایجاد اولین خود کاری که در فضا بنویسد چه نوع فناوری است؟

الف)فرآیند، محصول               ب) فرآیند، فرآیند ج) محصول، بازنویسی قواعد         د)بازنویسی قواعد، فرآیند

16. اصلاح تایپ از محیط zar  به محیط word همچنین اصلاح خط تولید کارخانه چه نوع نوآوری است؟

الف)فرآیند                ب) فرآیند محصول           ج) محصول، بازنویسی قواعد         د)بازنویسی قواعد، فرآیند

17.  کدامیک از مشخصه های سازمان خلاق نیست؟

الف) فرهنگ کارتیمی          ب) فرهنگ تحمل عقاید و آراء ج) فرهنگ احترام به خود               د) الف و ب

18.  کدام عبارت درخصوص خلاقیت و نوآوری صحیح نیست؟

الف) توجه به نیازهای مشتری از الزامات خلاقیت است.

ب) مشارکت جمعی از الزامات خلاقیت است.

ج) ساختار سلسله مراتبی از الزامات خلاقیت است.

د) فرهنگ خود ارزیابی وخود کنترلی از الزامات خلاقیت است.

19.از مشخصه های افراد خلاق کدام صحیح است؟

الف) وجود اضطراب و تنش                                    ب) وجود استبداد رای         

ج) وجود استقلال رای و نظر                   د) وجود رضایت از وضع موجود

20.  فرد خلاق دارای:

الف) علاقه مندی به تغییر                                      ب) محیط خانوادگی با غنای فرهنگی

ج) حداقل استبداد رای                                           د) همه موارد فوق

21.  کدام گزینه از ویژگی های افراد خلاق نیست؟

الف) کنجکاوی                                                     ب) علاقه مند به مسائل ساده

ج) نسبت به پارادیم های قبلی تردید دارند.                   ب) به عادات یومیه محدود نمی شوند.

22.  جهت تقویت فرد خلاق کدام ویژگی را بایستی تقویت کنیم؟

الف) تنوع طلبی             ب) برخورد صحیح با مشکلات ج) هدفمندی              د) همه موارد فوق

23.  هرگاه کارمندی دیر به محل کار بیاید جهت حل مساله از چه روشی بایستی بهره گرفت؟

الف) تحرک مغزی         ب) گوردون                      ج) دلفی                       د) چرا به چرا

24.  کدام گزینه صحیح است؟

الف) استعداد نیروی ویژه و درونی هر فرد است.

ب) استعداد رشد دهنده خلاقیت و نوآوری هر فرد است.

ج) نوآوری مقدمه استعداد است.

د) الف و ب

25.  منشاء و رکن اساسی نظام تولید و طراحی محصولات .......

الف) نیازها و خواسته های انسان است.

ب) منابع دراختیار می باشد.

ج) دانش و تکنولوژی به همراه سرمایه انسانی است.

د) اطلاعات و ویژگیهای محصول است.

26.  کدام یک از موارد زیر درباره ویژگی های بازار درست نیست؟

الف) بازار محل مبادلات بالقوه کالا و خدمات است.

ب) بازار لزوما باید وجود فیزیکی داشته باشد.

ج) هدف از بازار، فرآیند مبادله محصول است.

د) لزومی به فیزیکی بودن محل بازار نیست.

27. کدام گزینه صحیح است؟

الف) وجه تشابه کالا و خدمات در سیستم عرضه آنها می باشد.

ب) وجه تشابه کالا و خدمات در سیستم انبارداری و ذخیره آنها می باشد.

ج) وجه تشابه کالا وخدمات در سیستم توزیع آنها می باشد.

د) وجه تشابه کالا و خدمات تغییرات دوره ای تقاضا می باشد.

28.  چه هنگام یک محصول، محصولی جدید به حساب می آید؟

الف) در صورت نوآوری کامل داشتن

ب) اصلاح یک محصول قدیمی

ج) ایجاد بازار جدید یا ویژگی جدید برای محصول قدیمی

د) همه موارد

29.  کدام گزینه جزء ویژگی های کیفی محصول است؟

الف) مشخصه های فیزیکی

ب) مشخصه های بازار

ج) مشخصه های زمانی

د) الف  و ج

30.  درخشندگی به عنوان یک خصوصیت جزء کدام دسته از مشخصه های کیفی محصول است؟

الف)ویژگی های حسی

ب) ویژگی های زمانی

ج) ویژگی های فیزیکی

د) هیچکدام

31.  کدام دسته بندی در مورد مشخصه های کیفیت و دوام محصول صحیح است؟

الف) ثبات در شکل ، رنگ، کیفیت

ب) طول عمر فراوان

ج) الف و ب

د) هیچکدام

32.  قابلیت رنگ زدن و جلاپذیری یک محصول جزء کدام دسته  از مشخصه های محصول است؟

الف) پایداری در برابر عوامل خارجی                ب) دوام محصول

ج) تنوع و ارزش محصول                                د) سهولت در اجرای کار

33.  کدام دسته بندی ، عوامل تعیین کننده در طراحی محصول می باشد؟

الف) فرآیند، ویژگی های عمومی محصول، الگو و نقشه

ب) منابع، مشخصات عمومی محصول، قیمت

ج) مشخصه های فنی محصول، مشخصه های عمومی، راهنما و الگوها

د) همه موارد

34.  منظور از طراحی محصول ...........

الف) فرآیند تولید ایده و توسعه مفهوم، آزمون و پیاده سازی ایده را گویند

ب) فرآیند برنامه ریزی برای تولید محصول را گویند.

ج) فرآیند استخراج اطلاعات فنی و تجسم هندسی را گویند.

د) همه موارد

35.  برای خلق محصولات جدید و موفق، سازمان باید:

الف) به دنبال محصولات کاملا جدید و بدون مشابه در بازار باشد.

ب) به دنبال کاهش قیمت محصول خود و بازار به هر طریق ممکن باشد.

ج ) در پی شناسایی رقبای خود باشد و محصولاتی که ارزش بیشتری به مشتریان ارائه می دهند را توسعه دهد.

د) مشتریان، بازارها و رقبای خود را بشناسد و محصولاتی که ارزش بیشتری ارائه می دهند را توسعه دهد.

36.  کدام دسته بندی عوامل موثر در شکست محصولات جدید می باشد؟

الف) تخمین بیش از حد بازار، قیمت، رقبا

ب) تخمین بیش از حد بازار، مسایل طراحی ، رقبا، قیمت، موقعیت یابی غلط

ج) قیمت، ویژگی های عمومی محصول، میزان سهم بازار

د) صرفا قیمت تمام شده محصول

37.  چه هنگام کیفیت محصول مورد توجه مشتری قرار می گیرد؟

الف) وقتی عملکرد محصول از انتظارات مشتری پیشی گیرد.

ب) وقتی انتظارات مشتری از عملکرد محصول پیشی گیرد.

ج) وقتی عملکرد محصول منطبق با انتظارات مشتری باشد.

د) همه موارد فوق

38.  چهار عنصر آمیخته بازار یابی عبارتند از.....

الف) محصول، قیمت، کیفیت، توزیع

ب) محصول، قیمت، ترفیع، توزیع

ج) قیمت، کیفیت، ترفیع، ترویج

د) قیمت، کیفیت، ترفیع، توزیع

39.  کدام مورد جزء کالاها ی انتخابی در بازار مصرف مطرح می شود؟

الف) لوازم بهداشتی، مانند صابون، تاید، ...

ب) مبلمان، اتومبیل، ..

ج) دوربین فیلمبرداری، گوشی های پیشرفته

د) کپسول آتش نشانی، کنتر مصرف انرژی

40.  کدام دسته از عوامل زیر جزء عوامل موثر بر قیمت گذاری محصول است؟

الف) قیمت تمام شده، وضعیت رقابت

ب) اهداف بازاریابی، وضعیت اقتصادی کلان جامعه

ج) سازمانهای قیمت گذار، سیاستهای اقتصادی جامعه

د) همه موارد فوق

41.  چرخه عمر محصول شامل:

الف) ابداع، رشد، بلوغ، نزول                 ب) ابداع، بلوغ، نزول

ج) ابداع، توسعه، رشد، نزول                د) ابداع،توسعه، بلوغ، نزول

42.   میزان فروش و منافع در مرحله ابداع از چرخه عمر محصول به ترتیب کدام گزینه است؟

الف) زیاد ـ زیان

ب) زیاد ـ سود

ج) کم ـ زیان

د) زیاد ـ زیان

43. در کدام مرحله از چرخه عمر محصول می بایست از مدلها و برندهای متنوع استفاده نمود؟

الف) ابداع                 ب) رشد

  ج) بلوغ                  د) نزول

44.  در کدام مرحله از چرخه عمر محصول، هدف تبلیغ ایجاد آگاهی و علاقه در بین بازار انبوه محصول است؟

الف) رشد                 ب) بلوغ

ج) ابداع                    د) نزول

45.  تعریف فرآیند چیست؟

یک سیر منطقی از تراکنش های مرتبط با یکدیگر که ................را به ........................تبدیل می کند.

الف) خروجی ـ نتایج              ب)خروجی ـ ورودی        ج) ورودی ـ خروجی        د) نتایج ـ خروجی

46.  هسته مرکزی و فرآیند های ارزش ساز هر شرکت کدام است؟

الف) فرآیندهای پشتیبانی        ب) فرآیندهای اصلی         ج) فرآیندهای توسعه        د) فرآیندهای تجاری

47.  کدام دسته از فرآیندها " بصورت مستقیم ارزش ساز نیستند"؟

الف) فرآیندهای پشتیبانی        ب)فرآیندهای اصلی          ج) فرآیندهای تجاری        د) فرآیندهای توسعه

48.  هرفرآیند یک ..............دارد و تمرکز برفرآیند منتهی بر تمرکز بهتر بر .................می شود؟

الف) مشتری ـ نیازهای حاصل    ب) مشتری ـ مشتری     ج) ریسک جزئی ـ مشتری             د) مالک ـ مشتری

49.  مسئول اصلی هر فرآیند کیست؟

الف) مشتری             ب) سازمان         ج) تامین کنندگان             د) مالک فرآیند

50.  جهت تغییر در یک فرآیند :

کسانی که با این تغییر در ارتباط هستند باید .....................را طی کنند.

الف) سلسله مراتب     ب) آموزش های لازم        ج) هزینه های مربوط        د) فرصت های بررسی

51.  کدام یک از جزو مراحل راه اندازی یک کسب و کار نیست؟

الف) خود ارزیابی      ب) شناسایی و ارزیابی فرصت       ج)نوآوری و ایده یابی      د) کیفیت

52. اگر فرآیندهای یک سازمان بهبود نیابد آنگاه شرایط سازمان همواره مشابه شرایط .......................خواهد بود.

الف) قبل                   ب) رقبا              ج) مشتری          د) استاندارد

53.  کدام یک از موارد ذیل از ذینفعان فرآیند کنترل کیفیت نیستند؟

الف) جامعه               ب) تامین کنندگان                        ج) رقبا               د) مشتری

54.  چه موقع مشتری یک سازمان ا ز دست خواهد رفت؟

الف) عمل به توقعات فراتر ازدرخواست مشتری

ب) عمل به حداقل توقعات مشتری

ج) توجه به میزان کیفیت

د) هیچکدام

55.  چه موقع بهبود درون سازمانی انجام می گیرد؟

الف) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

ب) مشارکت کارکنان

ج) توسعه نظام تشویقات

د) هر سه مورد

56.  کدام یک جزو مراحل راه اندازی یک کسب وکارنیست؟

الف) تدوین طرح کسب وکار    ب) اقتصادی بودن           ج) بلندپروازی                 د) رهبری

57.  اگر سازمان بخواهد به " نیازهای تغییرات بازار" برسد چه باید بکند؟

الف) توجه به تهدیدات بیرونی

ب) بهبود مستمر فرآیند کسب و کار

ج) توجه به ابداعات درونی

د) توجه به تهیه کالای بهتر یا کیفیت خدمات بهتر

58.  فرآیند کسب و کار در برگیرنده کدام عنصر نیست؟

الف) 6 سیگما                        ب) ایزو 9000                 ج) بهبود مستمر              د) نگهداری روزمره

59.  کشور ما عضو کدام سازمان جهانی مرتبط با کار می باشد؟

الف) سازمان بهداشت جهانی    ب) سازمان بین المللی کار            ج) الف و ب        د) هیچکدام

60.  از چه ابزاری جهت ارزیابی و طراحی برنامه بهبود فرآیند استفاده می شود؟

الف) تجزیه و تحلیل فرآیند      ب) مدیران ارشد              ج) بازده های مالی                       د) نگرش تامین کنندگان

61.  گزینه صحیح را انتخاب کنید.

"چگونگی رفع نیاز و راههای رفع نیاز که با توجه به فرهنگ جوامع و وضع در آمدی افراد در حال تغییر می باشد"

الف) نیاز      ب) خواسته         ج)تقاضا             د)مبادله

 1. تلاش برای حفظ مشتری و ایجاد تمایل به مراجعه مجدد مشتری را ................گویند.

الف)بازارداری           ب)بازارگرایی                  ج)بازارسنجی      د)بازارگرایی

 1.  کدام گزینه جزء مهارتهای مورد نیاز مدیران بازاریابی نمی باشد؟

الف)دانش سیاسی      ب)دانش فرهنگی              ج)بازار سنجی     د)دانش اجتماعی

 1.  کدام گزینه جزء ابعاد نمودار توازن در فلسفه بازاریابی اجتماعی نمی باشد؟

الف)تامین منافع موسسه         ب)تامین رفاه جامعه        

ج)تامین خواسته های مصرف کننده      د)تامین خواسته های تولید کننده

 

 

 1.  .تبلیغات ونوع نگرش به بازار در کدامیک از مراحل تکامل بازاریابی اهمیت دارد؟

الف)کالاگرایی           ب)مشتری گرایی             ج)بازارگرایی                   د)رفاه گرایی

 1. اضلاع مثلث سه جانبه گرایی کار شامل چه مواردی است؟

الف) دولت ـ ملت ـ شرکت                               ب) دولت ـ کارگرـ کارفرما

ج) کارگر ـ کارفرما ـ مدیر                               د) هرسه مورد

 1. طبق تعریف کارگر در قانون کار، کارگر از کارفرما تبعیت ............دارد؟

الف) حقوقی              ب) اقتصادی       ج) هردو             د) هیچکدام

 1. از جمله وظایف کارفرما در تامین ایمنی کارگاه و کارگران است؟

الف) تهیه وسایل حفاظتی        ب)آموزش ایمنی              ج) نظارت ایمنی               د) همه موارد

 1. از جمله عوامل زیان آور محیط کار است؟

الف) فیزیکی             ب) شیمیایی        ج) نظارت ایمنی               د) همه موارد

 1. حداقل حقوق کارگران هر ساله توسط چه مرجعی تعیین می شود؟

الف) دولت                ب) مجلس           ج) شورای عالی کار         د) هیچکدام

 1. حق سنوات خدمت به ازای یک سال چند ماه است؟

الف) یک ماه              ب) دو ماه          ج) سه ماه                       د) چهارماه

 1. از جمله حقوق و مزایای کارگران است؟

الف) حق اولاد           ب) حق مسکن     ج) بن کارگری                 د) همه موارد

 1. مراجع رسیدگی به شکایات کارگری کدام است؟

الف) داد سرا             ب) دادگستری     ج) مراجع حل اختلاف       د) هیچکدام

74.   کشور ما عضو کدام سازمان جهانی مرتبط با کار می باشد؟

الف) سازمان بهداشت جهانی    ب) سازمان بین المللی کار            ج) الف و ب        د) هیچکدام

75.           کدام گزینه جزء شرایط مبادله نمی باشد؟

الف) وجود یک چیز ارزشمند               ب)آرای طرفین در قبول یا رد پیشنهاد

ج) وجود علاقه مندی در طرفین                        د) قدرت خرید

76.   کانون توجه در مفهوم بازاریابی کجاست؟

الف) کالاهای موجود  ب)کارخانه          ج) بازار              د) نیازهای مشتری

77.  آمادگی برای رقابت وانجام تبلیغات را ................................گویند.

الف) بازارسازی        ب) بازارگرمی     ج) بازارشناسی    د) بازارگرائی

78. کدام گزینه جزء ابزارهای بازاریابی نمی باشد؟

الف) قیمت                ب) محصول        ج) بسته بندی      د)تامین کنندگان


 

 

79.  کدام گزینه مبین فلسفه تولید در مدیریت بازاریابی می باشد؟

الف) بهبود بخشیدن دائمی کالا                        ب) در دسترس بودن کالا

ج) تلاش در جهت فروش کالا               د) شناخت و ارضاء نیازها و خواسته های مشتریان

80. کدام گزینه جزء اهداف سیستم بازاریابی نمی باشد؟

الف) به حداکثر رساندن سطح  مصرف              ب) به حداکثر رساندن حق انتخاب

ج) به حداکثر رساندن کیفیت محصول                د) به حداکثر رساندن رضایت مصرف کننده

81. جنگ ها و تحولات سیاسی جزء کدامیک از عوامل محیط بازاریابی است؟

الف) عوامل فرهنگی    ب) عوامل سیاسی   ج) عوامل فرامنطقه ای         د) نظام حقوقی

82. کدام گزینه جزء وظایف بازاریابی نمی باشد؟

الف) طراحی محصول                         ب) قیمت گذاری مناسب   

ج) ایجاد تفکر مشتری مدار      د) آسیب شناسی محصول

83. مقایسه و ارزیابی گذشته و حال خود و دیگران برای ترسیم آینده را ................گویند.

الف) بازارگرائی         ب) بازارگردانی   ج) بازار سنجی    د) بازار گردی

84.  BP  عبارتست از:

الف)راهکار تبدیل یک ایده به یک کسب و کار موفق

ب)طرح مکتوب مرتب و منظم که ابعاد سرمایه گذاری را بررسی می نماید

ج) ابزار ارتباطی کارآفرین و منابع مالی

د)تمام موارد فوق الذکر

85. کدامیک جز مزایای نگارش برنامه تجاری نمیباشد.

الف)انسجام تصمیمات                        ب)تحلیل های مالی، اقتصادی و بازار

ج) فروش شرکت                   د)دریافت تسهیلات مالی

86. تصویری از آینده توصیف فضای دور و هیجان انگیز بیان کننده:

الف)اهداف شرکت      ب)چشم انداز شرکت         ج)برنامه شرکت               د)هیچکدام

87. .سه پایه یک مدل کسب وکار خوب چیست؟

الف)ایجاد مزیت رقابتی پایدار ـ تولید ثروت ـ رضایت مشتری

ب)رضایت مشتری ـ سودآوری ـ اشتغال

ج)بهبود محیط زیست ـ سود آوری ـ رضایت مشتری

د)تولید ثروت ـ تولید محصول و کالا ـ سرمایه گذاری

88.در نوشتن بخش مالی طرح تجاری چه نکاتی باید رعایت شود؟

الف)صادق و محتاط بودن

ب)استفاده از اصطلاحات علمی

ج) مدنظر قراردادن تجربه های عملی کسب وکار

د)همه موارد


 

 

89. کدام جمله در خصوص طرح تجاری صحیح است؟

الف)یک طرح تجاری خوب بایستی حتما طولانی باشد.

ب) در یک طرح تجاری خوب از فناوری زیاد استفاده شود

ج)در یک طرح تجاری خوب از نمودار و جدول به اندازه کافی استفاده شود.

د) هیچکدام

90. یک برنامه کسب و کار باید:

الف)به لحاظ مالی مطمئن و انعطاف پذیر باشد.

ب) برای  سه تا پنچ سال آینده قابل استفاده باشد.

ج) بر روی مشتریان متمرکز باشد.

د) تمام موارد

91. آیتم های تشکیل دهنده سرمایه گذاری ثابت یک کسب و کار چه مواردی می باشد.

الف) زمین ـ ماشین آلات ـ تجهیزات اداری

ب) مواد اولیه ـ حقوق و دستمزد ـ  هزینه سوخت و انرژی

ج)  حقوق و دستمزد ـ ماشین آلات ـ تجهیزات اداری

د) مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ کالای تولیدی

92. برق رسانی و سیستم گرمایش و سرمایش جزء کدامیک از اقلام سرمایه گذاری است؟

الف) ماشین آلات                   ب) ساختمان

ج) تأسیسات             د) تجهیزات اداری

93. مهمترین خطرات (ریسک سرمایه گذاری) چه مواردی می تواند باشد؟

الف) تغییرات ناخواسته در کسب و کار

ب) ورود رقبای جدید پیش بینی نشده

ج) اشتباه در پیش بینی های بازار

د) همه موارد مزبور

94.  سرمایه در گردش مورد نیاز یک طرح کسب و کار از چه مواردی تشکیل شده است؟

الف) مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ محصول تولیدی

ب) مواد اولیه ـ حقوق و دستمزد ـ تنخواه گردان

ج) زمین ـ ماشین آلات ـ تاسیسات

د) حقوق و دستمزد ـ تآسیسات ـ تجهیزات

95.  تدوین طرح کسب وکار ..............................

الف) امکان خود ارزیابی برای شخص را فراهم می کند

ب) امکان پذیری یک ایده را بررسی می کند

ج) به عنوان ابزار تامین مالی می تواند باشد.

د) همه موارد

 

 

 

 

96. هدف از بخش معرفی در تدوین کسب وکار ..........................

الف) ارائه مشخصات مهم و کلیدی طرح کسب وکار است

ب) ارزیابی امکان سنجی مالی کسب و کار است

ج) ارزیابی فنی کسب و کار است.

د) ارزیابی بازار کسب و کار است.

97. در بخش خلاصه مدیریتی توجه به کدام دسته از عوامل ذیل ضروری است.

الف) منابع تامین سرمایه، نوع مالکیت، سهامداران و شرکاء، تحلیل رقبا

ب) تغییرات جمعیتی، فرهنگ واقتصاد محیط کسب وکار، ساختار بازار

ج) تجزیه و تحلیل فنی، معرفی محصول، برنامه عملیاتی وتولید، ویژگی مشتریان

د) منابع تامین سرمایه، نوع مالکیت، سهامداران و شرکاء افراد کلیدی و مهم

98. اثربخش ترین و اصلی ترین رکن یک طرح کسب و کار کدام است؟

الف) بخش معرفی

ب) بخش مدیریتی

ج) بخش تجزیه و تحلیل صنعت کسب وکار

د) شرح کسب وکار

99. در تجزیه و تحلیل محیطی کسب و کار کدام دسته از عوامل زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) محیط کسب و کار، فرهنگ ، ساختار بازار، مشتری

ب) محیط کسب وکار، فرهنگ ، تکنولوژی تولید، پتانسیل نیروی انسانی

ج) محیط کسب وکار، فرهنگ ، اقتصاد، تغییرات جمعیتی

د) محیط کسب وکار، فرهنگ ، اقتصاد، قیمت محصول

100.در تجزیه و تحلیل بازار کدام دسته از عوامل زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) اندازه بازار و نرخ رشد ، ساختار بازار، رقبا، تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا، بررسی قیمت

ب) اندازه بازار و نرخ رشد، ساختار بازار، هزینه دستیابی به تکنولوژی، دانش فنی، بررسی فرصت صادرات  و واردات

ج) اندازه بازار و نرخ رشد، ساختار بازار، تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا، پیش بینی تولید و فروش، فروش تولید

د) اندازه بازار و نرخ رشد، ساختار بازار، خدمات پس از فروش، بسته بندی، بررسی قیمت، صادرات و واردات

101. در تجزیه و تحلیل فنی یک طرح کسب و کار توجه به کدام عامل بیشترین اثربخشی را دارد؟

الف) پتانسیل نیروی انسانی موجود در خصوص استفاده از تکنولوژی

ب) منحنی عمر تکنولوژی

ج) روش تولید و نوع تکنولوژی

د) هزینه دستیابی به تکنولوژی


 

 

102. بخش معرفی محصول به توصیف کدام دسته از مولفه های زیر می پردازد.

الف) معرفی محصول، مزیت های رقابتی محصولات، معرفی آمیخته بازاریابی محصولات

ب) کیفیت محصولات، شیوه های توزیع، برنامه های تبلیغات، شیوه های قیمت گذاری

ج) تحقیق و تحلیل بازار محصول، ارزیابی، آینده بازار محصول، قیمت محصول

د) الف و ب

103. مهمترین بخش یک طرح کسب وکار کدام است؟

الف) بخش معرفی      ب) بخش مدیریتی

ج) برنامه بازاریابی    د) برنامه عملیاتی و تولید

104. راهبردهای پنج گانه قیمت گذاری کدامند؟

الف) هدف های سوددهی، بقا، بازارسازی، رقابتی، فروش

ب) هدف های تبلیغات، بسته بندی، توزیع ، خدمات پس از فروش، گارانتی

ج) الف و ب

د) هیچکدام

105.  مفهوم‌یابی کالا به چه معنی است؟

الف) نشان‌دهنده جنبه مصرفی کالا از دید مشتری است؟

ب) همان جداول swot است.

ج) نشان دهنده ویژگی‌های لایه‌ی دوم و سوم کالا است.

د) تبدیل ایده‌‌های کیفی به حالت کمی است.

106. تعیین مشخصات و ویژگی‌های کالا و تهیه نقشه‌های قسمت‌های مختلف آن تعریف کدام‌یک از مراحل شکل‌گیری شرکت / کارخانه می‌باشد؟

الف) طراحی محصول
ب) طراحی عملیات

ج) طراحی فرآیند

د) طراحی ماشین است

107. کدام‌یک از موارد زیر جزء عوامل اصلی مورد نیاز برای شکل‌گیری بنگاه‌های خدماتی / تولیدی نمی‌باشد؟

الف) بسته بندی کالا / خدمات

ب) مجوزات رسمی

ج) دانش مورد نیاز

د) نیروی انسانی ماهر و مختصص

108. کدام‌یک از موارد زیر می‌تواند تعریف جامع «خدمت» باشد؟

الف) هر عمل و کاری که یک طرف برای دیگری انجام می‌دهد و نامحسوس نیست.

ب) هر عمل و کاری که یک طرف برای دیگری انجام می‌دهد و منجر به مالیکیت می‌شود.

ج)  هر عمل و کاری که یک طرف برای دیگری انجام می‌دهد و لزوماً نامحسوس و منجر به مالکیت نمی‌شود

د) هر فعالیتی که قابل اندازه‌گیری بوده و محسوس و فناپذیر است.

109. کدام‌یک از موارد زیر صحیح می‌باشد؟

الف) خدمات قابل اندازه‌گیری و انبارش می‌باشد.

ب) خدمات همزمان با تولید، مصرف می‌شوند.

ج) ارزائه دهنده خدمت و خود خدمت ارائه شده با هم ارتباطی ندارند.

د) خدمات محسوس و قابل لمس می‌باشد.

110.در مدیریت یک رستوران به کدام یک از روش‌های زیر امکان جبران افزایش یک‌دفعه تقاضا وجود دارد؟ (با توجه به غیر قابل انبارش بودن خدمات)

الف) بالابردن کیفیت خدمات و غذا

ب) ثابت نگه داشتنقیمت خدامت

ج) افزایش حجم خرید مواد اولیه

د) استفاده از سیستم سلف سرویس

111.  تعیین تعداد ماشین آلات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز تعریف کدام‌یک از مراحل شکل‌گیری واحد‌های خدماتی و یا تولیدی می‌باشد؟

الف) طراحی کارخانه

ب) طراحی محصول

ج) طراحی عملیات ساخت

د) مهندسی فروش

112. مراحل مختلف محصول یا ارائه خدمات از ابتدای آماده سازی مواد اولیه تا تکمیل شدن مصول نهایی تعریف کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟

الف) سیستم تضمین کیفیت

ب) فرآیند تولید

ج) تعریف مهندسی محصول

د) کنترل کیفیت کالا

113.  ویژگی و خصوصیت اصلی کدام‌یک از موارد زیر می‌بایست باشد؟

الف) برآورده کردن کردن خواست و نیاز مشتریان

ب) قیمت مناسب داشتن

ج) قابلیت توزیع سریع داشتن

د) انطباق با استاندارد‌های فنی

114.  برای طراحی ماشین آلات و تجهیزات به کدام‌یک از اطلاعات زیر نیاز نمی باشد؟

الف) خصوصیات و مشخصات ماشین آْلات و تجهیزات

ب) میزان پیش بینی فروش کالا

ج) ویژگی‌های اصلی کالا / خدمات

د) لیست فروشندگان و توزیع کنندگان

115.  نوع کسب و کار با تعیین محل بنگاه اقتصادی چه رابطه‌ای دارد؟

الف) تا حدودی با هم مربوطند

ب) رابطه غیر مستقیم دارد

ج) رابطه مستقیم دارد.

د) رابطه‌ای ندارد

116.  اصل «نیاز» نشان‌دهنده کدامیک از لایه‌های تشکیل دهنده «کالا» می‌باشد؟

الف) لایه دوم

ب) لایه سوم

ج) لایه اول

د) لایه چهارم

117. افزایش ناگهانی در مقدار فروش مشخصه شروع کدام‌یک از مراحل طول عمر کالا می‌باشد؟

الف) مرحله معرفی

ب) مرحله رشد

ج) مرحله افول

د) مرحله بلوغ

118. مطلوب‌ترین شکل دوره طول عمر کالا کدام‌یک از موارد زیر می‌باشد؟

الف) دوره رشد سریع و بلوغ طولانی

ب) دوره معرفی طولانی و زوال سریع

ج) دوره رشد کند و بلوغ سریع

د) دوره بلوغ کوتاه و زوال سریع

119.  کدام‌یک از موارد زیر جزء خصوصیات یک بسته‌بندی مناسب نمی‌باشد؟

الف) نشان دهنده خصوصیات کالا

ب) حفاظت از کالا در شرایط مختلف فروش

ج) رعایت استاندارد‌های نگهداری کالا

د) شرایط خاص نگه‌داری مواد اولیه ساخت

120. احتمال موفقیت یک ایده با کدام‌یک از روش‌های محاسباتی زیر قابل تخمین می باشد؟

الف) مضروب درصد احتمال بهره‌برداری تجاری در صد درصد احتمال تولید

ب) محاسبه درصد احتمال به نتیجه رسیدن تولید در متوسط قیمت بازار

ج)مجموع درصد احتمال بهره‌بردلری تجاری با درصد احتمال تولید (از نظر فنی)

د) محاسبه مضروب درصد احتمال بهره‌برداری تجاری در متوسط زمان تولید (از نظر فنی)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

سوال

الف

ب

ج

د

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

سوال

الف

ب

ج

د

20

 

 

 

 

1

 

 

 

 

21

 

 

 

 

2

 

 

 

 

22

 

 

 

 

3

 

 

 

 

23

 

 

 

 

4

 

 

 

 

24

 

 

 

 

5

 

 

 

 

25

 

 

 

 

6

 

 

 

 

26

 

 

 

 

7

 

 

 

 

27

 

 

 

 

8

 

 

 

 

28

 

 

 

 

9

 

 

 

 

29

 

 

 

 

10

 

 

 

 

30

 

 

 

 

11

 

 

 

 

31

 

 

 

 

12

 

 

 

 

32

 

 

 

 

13

 

 

 

 

33

 

 

 

 

14

 

 

 

 

34

 

 

 

 

کلید سوالات کارآفرینی


 

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

35

 

 

 

 

55

 

 

 

 

75

 

 

 

 

36

 

 

 

 

56

 

 

 

 

76

 

 

 

 

37

 

 

 

 

57

 

 

 

 

77

 

 

 

 

38

 

 

 

 

58

 

 

 

 

78

 

 

 

 

39

 

 

 

 

59

 

 

 

 

79

 

 

 

 

40

 

 

 

 

60

 

 

 

 

80

 

 

 

 

41

 

 

 

 

61

 

 

 

 

81

 

 

 

 

42

 

 

 

 

62

 

 

 

 

82

 

 

 

 

43

 

 

 

 

63

 

 

 

 

83

 

 

 

 

44

 

 

 

 

64

 

 

 

 

84

 

 

 

 

45

 

 

 

 

65

 

 

 

 

85

 

 

 

 

46

 

 

 

 

66

 

 

 

 

86

 

 

 

 

47

 

 

 

 

67

 

 

 

 

87

 

 

 

 

48

 

 

 

 

68

 

 

 

 

88

 

 

 

 

49

 

 

 

 

69

 

 

 

 

89

 

 

 

 

50

 

 

 

 

70

 

 

 

 

90

 

 

 

 

51

 

 

 

 

71

 

 

 

 

91

 

 

 

 

52

 

 

 

 

72

 

 

 

 

92

 

 

 

 

53

 

 

 

 

73

 

 

 

 

93

 

 

 

 

54

 

 

 

 

74

 

 

 

 

94

 

 

 

 

کلید سوالات کارآفرینی


 

 

 

                                                

کلید سوالات کارآفرینی

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

95

 

 

 

 

105

 

 

 

 

115

 

 

 

 

96

 

 

 

 

106

 

 

 

 

116

 

 

 

 

97

 

 

 

 

107

 

 

 

 

117

 

 

 

 

98

 

 

 

 

108

 

 

 

 

118

 

 

 

 

99

 

 

 

 

109

 

 

 

 

119

 

 

 

 

100

 

 

 

 

110

 

 

 

 

120

 

 

 

 

101

 

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

 

 

 

114